Để giảm kích thước ứng dụng, chúng tôi đã thực hiện tải xuống riêng biệt Livik, Sanhok, Miramar và Vikendi  trong phiên bản mới nhất của trò chơi của chúng tôi.

Để tải xuống bản đồ, vui lòng tiến hành như sau:
1. Chuyển đến Menu Chế độ trận đấu, bên dưới nút [Bắt đầu].
2. Nhấn vào [Tải xuống] để lấy bản đồ mới mà bạn muốn chơi.
3. Nhấn vào [OK].

Trong khi thử tải xuống bản đồ mới, vui lòng đảm bảo rằng:
- Bản đồ được lưu vào thiết bị nhưng không có trên thẻ SD.
- Có đủ dung lượng lưu trữ trên thiết bị (ít nhất là 4GB).
- Kết nối internet Wi-Fi mạnh mẽ và ổn định (Sử dụng kết nối khác nếu sự cố vẫn còn).
- Thiết bị không thực hiện các tác vụ khác trong khi bản đồ đang được tải xuống.
- Hệ điều hành của thiết bị được cập nhật.