Sau khi làm full nhiệm vụ thì cấp RP được nhận là 50.