Không được bạn nhé, mỗi tài khoản chỉ được chọn 1 trong 2 gói nâng cấp thôi.