Thiết lập skin vũ khí sẵn có tại giao diện kho đồ, sau khi vào trận đấu sẽ nhận được skin vũ khí tương ứng đã thiết lập khi nhặt được vũ khí trong trận đấu.