Mở các rương đồ trong game theo từng sự kiện sẽ có những món đồ cố định hoặc món đồ giới hạn thời gian mở rương.