Tách nhiều trang bị trùng nhau để nhận được mảnh bạc.