Giá trị vật phẩm sau khi 10 người bạn thương lượng đủ là ngẫu nhiên, 70% giá trị vật phẩm là giá trị thấp nhất.