Hoàn thành các nhiệm vụ danh hiệu trong mục “Danh Hiệu”
Nhấn vào mục Thông tin cơ bản → Thông tin → Danh hiệu (bạn có thể tham khảo trong game).