Khi đang trên máy bay, hệ thống sẽ tự chọn skin máy bay của người chơi có điểm RP cao nhất.